This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sat May 26 11:31:52 2018 / +0000 GMT

اهداف دولت در آموزش عالی و فناوری کشور در برنامه ششم توسعهروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا و استرالیا:  طبق برنامه ششم توسعه، در جهت ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه ها ی کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه  نسبت به ایجاد واحد ها و شعب اموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بینالمللی و دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در داخل کشور بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی میتوانند اقدام نمایند. و به منظور حضور موثر نظام اموزش عالی کشور در تولیدو توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت اموزش عالی و پژوهش و فناوری مقرر گردید تدر پایان برنامه سهم دانشجویان خارجی 1/8 در صد و سهم دانشجویان غیر دولتی 45 در صد نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت بیست و نسبت هیئت علمی استادیار به بالا به کل هیئت علمی 92 درصد و تعداد دانشجو یان به 4300000 نفر برسد


Post date: 2016-02-27 14:34:27
Post date GMT: 2016-02-27 14:34:27
Post modified date: 2018-05-16 07:11:08
Post modified date GMT: 2018-05-16 07:11:08
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com