IRANSCEA
http://iranscea.com/archives/303
Export date: Sat May 26 12:01:42 2018 / +0000 GMT

درباره مارایزنی علمی ایران در شرق آسیا و استرالیا: "رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی" یکی از پست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر اساس بند 7 از بخش ج ماده 2 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83/6/1 مجلس شورای اسلامی ایران ایجاد شد. رایزنان علمی به عنوان مشاوران بین الملل وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم خارج مستقیما با حکم وزیر علوم و ابلاغ وزرای بهداشت و امور خارجه منصوب می شوند.


از لحاظ ساختاری، رایزنان علمی زیر نظر معاونت دانشجویی و ریاست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم فعالیت نموده و همزمان با معاونت بین الملل  وزارت علوم و معاونین دانشجویی و همکاری های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همکاری دارد.


مهمترین وظایف رایزنان علمی براساس حکم وزیر علوم، حمایت و نظارت بر دانشجویان ایرانی، ساماندهی تشکل های دانشجویی، گسترش روابط دانشگاهی و آموزشی ایران با کشورهای حوزه ماموریت، توسعه زبان فارسی و ... می باشد.


رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا اولین بار در سال 1385 و با توجه به تعداد زیادی دانشجویان ایرانی در این منطقه ایجاد شد.


در دوره جدید، حوزه منطقه جنوب شرق آسیا به منطقه شرق آسیا و استرالیا گسترش یافته و براساس حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عبدالحسین فریدون، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، به عنوان رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در منطقه منصوب شده است.


رایزنی علمی ایران در آسیای شرقی و استرالیا مسئولیت و سرپرستی دانشجویان ایرانی را بر عهده دارد.


برای آگاهی از چگونگی ارتباط با رایزنی علمی اینجا کلیک کنید.
Post date: 2015-07-03 18:19:45
Post date GMT: 2015-07-03 18:19:45

Post modified date: 2018-05-15 08:14:17
Post modified date GMT: 2018-05-15 08:14:17

Export date: Sat May 26 12:01:42 2018 / +0000 GMT
This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com