This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Wed Feb 21 21:08:10 2018 / +0000 GMT

اطلاعیه در خصوص تاییدیه فرم درخواست بورسیه از دولت مالزیروابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: دانشجویانی که برای تایید فرم درخواست بورسیه از دولت مالزی (MIS) و یا هر نوع بورسیه دیگر از جمله GRF یا RA یا IGRF و .... به رایزنی علمی مراجعه می کنند، باید یک نسخه کپی از کلیه مدارک را نیز به همراه داشته و تحویل رایزنی دهند.


با توجه به اینکه در این فرم ها به صراحت قید شده که رایزنی علمی ایران اطلاعات ارائه شده در تمامی فرم ها را تایید می نماید، لذا در صورت عدم ارائه یک کپی، رایزنی قادر به تایید فرم های مربوطه نخواهد بود.Post date: 2015-07-21 08:09:17
Post date GMT: 2015-07-21 08:09:17
Post modified date: 2015-08-09 06:00:03
Post modified date GMT: 2015-08-09 06:00:03
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com