This page was exported from IRANSCEA [ http://iranscea.com ]
Export date: Sun May 27 17:42:14 2018 / +0000 GMT

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجاز به پذیرش دانشجوی ایرانی در کشور مالزی 

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا: با عنایت به بخشنامه مصوب وزارت علوم مالزی به شماره (JPT(BEM)1000/016/046 JID 4 (6) date: 10/09/2015) و نیز  ابلاغیه سازمان خدمات جهانی آموزش عالی مالزی (EMGS) به تمامی دانشگاه و موسسات آموزش عالی مالزی به تاریخ 01/10/2015، مبنی بر اینکه:

1- کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مالزی که مایل به جذب دانشجوی ایرانی هستند، باید در رایزنی علمی ایران در شرق آسیا تشکیل پرونده داده و 2- کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مالزی باید قبل از پذیرش دانشجویان ایرانی از رایزنی علمی ایران در شرق آسیا استعلام بگیرند؛

در همین راستا، رایزنی علمی ایران در شرق آسیا از تاریخ 15 اکتبر 2015 اقدام به اجرایی نمودن این بخشنامه وزارت علوم مالزی کرده و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مالزی که مایل به پذیرش دانشجوی ایرانی هستند، در حال تشکیل پرونده و نهایی ساختن پروسه آن با همکاری رایزنی علمی می باشند.

توضیحات بسیار مهم: 

1-صدور نامه استعلام و  مجاز بودن دانشگاه­ها برای پذیرش دانشجوی ایرانی لزوماً به معنای مورد تأیید بودنِ مدارک آنها در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و در نتیجه ارزیابی مدارک آنها پس از فارغ­التحصیلی نیست. 

لیست دانشگاه های و موسسات آموزش عالی مجاز به پذیرش دانشجوی ایرانی در کشور مالزی: 

1- دانشگاه دولتی ایالت ساراواک (UNIMAS): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچ یک از رشته های این دانشگاه در هیچ مقطعی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار ندارد). (دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران).

2-دانشگاه موناش (Monash University): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: در زمان حاضر این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایرانی نمی باشد. با اینحال برخی از رشته ها آن از سپتامبر 2016 در گروه ج مورد تایید قرار خواهد گرفت. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید).

3- دانشگاه تیلور (Taylor's University): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: در زمان حاضر تنها برخی از رشته های آن در گروه ج مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید).

4- دانشگاه یو.پی.ام (UPM): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: تمامی رشته های دانشکده علوم انسانی (Faculty of Human Ecology)  این دانشگاه از لیست رشته های مورد تایید وزارت علوم ایران خارج شده است. سایر رشته ها و دانشکده های این دانشگاه در گروه الف مورد تایید وزارت علوم ایران قرار دارد.  برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا)  مراجعه نمایید). (دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران).

5-دانشگاه اف.تی.ام.اس ( FTMS University): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچ  یک از رشته های این  دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایرانی نمی باشد).(دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

6-دانشگاه یو.تی.ام (UTM): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: رتبه علمی کلیه رشته ها و دانشکده های این دانشگاه در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از گروه الف به گروه ب تنزل پیدا کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجامراجعه نمایید).

7-دانشگاه لیم کوک وینگ (Limkokwing University):  این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچکدام از رشته ها و دانشکده های این دانشگاه در آخرین رتبه بندی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تایید قرار نگرفته است).

8-دانشگاه یو.سی.اس.آی (UCSI University): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچکدام از رشته ها و دانشکده های این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران قرار ندارد).(دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

9-دانشگاه ناتینگهام (Nottingham University): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: رتبه رشته ها و دانشکده های این دانشگاه در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از گروه ب به گروه ج تنزل پیدا کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان (اینجا)  مراجعه نمایید).

10- دانشگاه یو.کی.ام (UKM): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: دو دانشکده آموزش و دانشکده اقتصاد و مدیریت این دانشگاه در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تایید خارج شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید).

11-دانشگاه یو.اس.ام (USM): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: این دانشگاه در آخرین رتبه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از گروه الف به گروه ب تنزل پدیا کرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید. همچنین این دانشگاه از لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کلا حذف شده است).

12-دانشگاه یو.ام (UM): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: تمامی رشته های این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و در آخرین رتبه بندی این وزارتخانه در گروه الف رتبه بندی شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید.

13-دانشگاه ام.ام.یو (MMU): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم:  تنها تعداد محدودی از رشته های این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.  برای اطلاع از جزئیات بیشتر به سایت سازمان امور دانشجویان  (اینجا) مراجعه نمایید.(دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

14-مرکز آموزش زبان ELS: مرکز زبان ELS در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باد (این مرکز صرفا برای دوره های کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی می باشد).

15-کالج آی.یو.ام.دبلیو (IUMW College): این کالج در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچیک از رشته های این کالج مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.).(دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

17-موسسه زبان Awesome: این مرکز فقط برای برگزاری دوره های آمادگی زبان انگلیسی می باشد.(دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

18- دانشگاه دولتی ایالت صباح (University Malaysia Sabah UMS): این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچیک از رشته های این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.).

19-دانشگاه سانوی (SUNWAY):  این دانشگاه در رایزنی علمی ثبت نام کرده و مجاز به گرفتن دانشجوی ایرانی می باشد. (نکته مهم: هیچیک از رشته های این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست.).  (دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان ایران)

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مالزی که در لیست فوق قرار ندارند، نمایندگان رسمی آنها می توانند با مراجعه به دفتر رایزنی علمی ایران در شرق آسیا نسبت به تشکیل پرونده و اخذ نامه استعلام اقدام نمایند. همچنین دانشجویان متقاضی می توانند نسبت به وضعیت این دسته از دانشگاه از طریق info@iranscea.com استعلام نمایند.

**از دانشجویان متقاضی تحصیل در مالزی اکیدا تقاضا می شود قبل از اطمینان از دریافت نامه استعلام، از اقدام برای ثبت نام و پرداخت پول در دانشگاه های مالزی جدا اجتناب کنند. 

 

 


Post date: 2015-11-10 19:03:35
Post date GMT: 2015-11-10 19:03:35
Post modified date: 2016-09-25 12:58:41
Post modified date GMT: 2016-09-25 12:58:41

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com