تاریخ :2016 February 27 - 2:34 PM بازدید: 1,521 کد:1205
 
اهداف دولت در آموزش عالی و فناوری کشور در برنامه ششم توسعه

روابط عمومی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا و استرالیا:  طبق برنامه ششم توسعه، در جهت ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه ها ی کشور و تعاملات بین المللی در طی اجرای قانون برنامه  نسبت به ایجاد واحد ها و شعب اموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بینالمللی و دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در داخل کشور بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی میتوانند اقدام نمایند. و به منظور حضور موثر نظام اموزش عالی کشور در تولیدو توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت اموزش عالی و پژوهش و فناوری مقرر گردید تدر پایان برنامه سهم دانشجویان خارجی 1/8 در صد و سهم دانشجویان غیر دولتی 45 در صد نسبت دانشجو به هیئت علمی تمام وقت بیست و نسبت هیئت علمی استادیار به بالا به کل هیئت علمی 92 درصد و تعداد دانشجو یان به 4300000 نفر برسد

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.