تاریخ :2015 July 3 - 6:19 PM بازدید: 2,032 کد:303
 
درباره ما

رایزنی علمی ایران در شرق آسیا و استرالیا: “رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی” یکی از پست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بر اساس بند 7 از بخش ج ماده 2 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83/6/1 مجلس شورای اسلامی ایران ایجاد شد. رایزنان علمی به عنوان مشاوران بین الملل وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم خارج مستقیما با حکم وزیر علوم و ابلاغ وزرای بهداشت و امور خارجه منصوب می شوند.

از لحاظ ساختاری، رایزنان علمی زیر نظر معاونت دانشجویی و ریاست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم فعالیت نموده و همزمان با معاونت بین الملل  وزارت علوم و معاونین دانشجویی و همکاری های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همکاری دارد.

مهمترین وظایف رایزنان علمی براساس حکم وزیر علوم، حمایت و نظارت بر دانشجویان ایرانی، ساماندهی تشکل های دانشجویی، گسترش روابط دانشگاهی و آموزشی ایران با کشورهای حوزه ماموریت، توسعه زبان فارسی و … می باشد.

رایزنی علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا اولین بار در سال 1385 و با توجه به تعداد زیادی دانشجویان ایرانی در این منطقه ایجاد شد.

در دوره جدید، حوزه منطقه جنوب شرق آسیا به منطقه شرق آسیا و استرالیا گسترش یافته و براساس حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عبدالحسین فریدون، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان، به عنوان رایزن علمی و سرپرست دانشجویان در منطقه منصوب شده است.

رایزنی علمی ایران در آسیای شرقی و استرالیا مسئولیت و سرپرستی دانشجویان ایرانی را بر عهده دارد.

برای آگاهی از چگونگی ارتباط با رایزنی علمی اینجا کلیک کنید.

 

 

Forward to a friend
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.